FACE    FACE    FACE    FACE    FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE
FACE
FACE
FACE
FACESHOT FACE
FACE
FACE
FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE
FACE FACE FACE
FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE FACE
BLOCKSHOT | MINDSHOT | ILLEGALNETT | WORDSHOT | HOLY SHIT
NO!art